ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» |
[Αριθ. ΓΕ.Μ.Η. 74079158000]
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και δυνάμει της από 25 Νοεμβρίου 2022 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε.», με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 74079158000, Α.Φ.Μ. 094135926, με έδρα στην Ανώσκελη, Δήμου Πλατανιά, Χανίων Κρήτης (στο εξής, η «Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας να μετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με την συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα:     Έγκριση υποβολήςαιτήματος υπαγωγής της Εταιρείας στον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4887/2022 στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου που αφορά σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ελαιολάδου (ελαιουργείο) της Εταιρείας.
2ο Θέμα:     Έγκριση του χρηματοδοτικού σχήματος για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας που αφορά σε επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ελαιολάδου (ελαιουργείο) της Εταιρείας.
3ο Θέμα:     Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Κεφάλαιο ΙΙ) του Καταστατικού με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο».
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 16ης Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, παρέχεται στους Μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ματαίωσης ή αναβολής, οι Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης και με τον ίδιο τρόπο, υπό τους όρους του άρθρου 125 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
 
 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου 2022, ήτοι την έναρξη της 11ης Δεκεμβρίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 9 του Καταστατικού, έναντι της Εταιρείας θεωρείται Μέτοχος όποιος εμφανίζεται κατά την ημερομηνία καταγραφής ως εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία ή από την έκδοση τίτλων, εφόσον αυτό έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή αν παραστεί ανάγκη, από κάθε στοιχείο που θα έχει αποδεδειγμένα υποβληθεί από τους μετόχους στην Εταιρεία. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και η ψηφοφορία είναι φανερή.
 
 
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Κάθε δικαιούχος μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από απόσταση στη Γενική Συνέλευση της 21ης Οκτωβρίου 2022, οφείλει να υποβάλει Δήλωση Συμμετοχής στην Εταιρεία, είτε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Ανώσκελη, Δήμου Πλατανιά, Χανίων Κρήτης ή μέσω ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.. Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν στο μέτοχο οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε δικαιούχος δύναται να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από απόσταση, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή της, ώρα 11.00 π.μ. της 16ης Δεκεμβρίου 2022 έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του. Κάθε δικαιούχος δύναται επίσης να απευθυνθεί στη γενική συνέλευση, υποβάλλοντας ερωτήσεις είτε εγγράφως μέχρι σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή επαναληπτικής συνεδρίασης αυτής (ήτοι μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.) της Εταιρείας που βρίσκονται στην έδρα της στην Ανώσκελη, Δήμου Πλατανιά, Χανίων Κρήτης ή μέσω αποστολής μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
 
Χανιά, 25 Νοεμβρίου 2022
το Διοικητικό Συμβούλιο