ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 74079158000
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και δυνάμει της από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 74079158000 (στο εξής, η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Ανώσκελη Δήμου Πλατανιά Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή και έγκριση τροποποιήσεων και εναρμόνιση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
 
Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
 
Χανιά, 10 Οκτωβρίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ