ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 74079158000
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
 
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και δυνάμει της από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 74079158000 (στο εξής, η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Ανώσκελη Δήμου Πλατανιά Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα:       Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 01.07.2018 – 30.06.2019.
2ο Θέμα:       Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.07.2018 – 30.06.2019.
3ο Θέμα:       Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίση αποθεματικού και τροποποίηση του Καταστατικού.
 
4ο Θέμα:       Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2018 – 30.06.2019 και καθορισμός και έγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση 01.07.2019 – 30.06.2020.
 
5ο Θέμα:       Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος κατά τις διατάξεις των Άρθρων 99 και 110 – 114 του ν. 4548/2018.
 
 
Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.  Η αυτή προθεσμία ισχύει περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Χανιά, 28 Φεβρουαρίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Η  Πρόεδρος του Δ.Σ