ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 74079158000
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και δυνάμει της από 28ης Φεβρουαρίου 2022 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 74079158000, με έδρα στην Ανώσκελη, Δήμου Πλατανιά, Χανίων Κρήτης (στο εξής, η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους της Εταιρείας να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρείας, στις 31 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα:         Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 01.07.2020-30.06.2021.
2ο Θέμα:         Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.07.2020-30.06.2021.
3ο Θέμα:        Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.07.2020-30.06.2021 και καθορισμός και έγκριση των αμοιβών αυτών για τη χρήση 01.07.2021-30.06.2022.
 
4ο Θέμα:         Έγκριση της σύναψης σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.
 
Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.  Η αυτή προθεσμία ισχύει περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
 
 
Χανιά, 28 Φεβρουαρίου 2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Η  Πρόεδρος του Δ.Σ