ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση , τη Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2018 στις 13:00 στα γραφεία της προέδρου που βρίσκονται επί της οδού Ευρώτα 27 & Κηφισού στην Κηφισιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ως μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως ορίζεται:

  • Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας  που περιλαμβάνει:
  1. την διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και λοιπές τροποποιήσεις επί μέρους άρθρων με σκοπό  τον εκσυγχρονισμό του
  2. την κωδικοποίησή του

Οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση ημερομηνία και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας, πριν από την πενθήμερο προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ