ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΕ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση , το Σάββατο 20 Μαρτίου 2019 στις 13:00 στα γραφεία της προέδρου που βρίσκονται επί της οδού Ευρώτα 27 & Κηφισού στην Κηφισιά για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα ημερησίας διατάξεως ορίζονται τα ακόλουθα :

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2017-2018 μετά την απ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και έγκρισης τους.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/07/2016 έως 30/06/2017.
  • Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβούλιου για την εταιρική χρήση 01/07/2018 έως 30/06/2019.
  • Διάφορες ανακοινώσεις κατά του όρους που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις Μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση ημερομηνία και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας, πριν από την πενθήμερο προθεσμία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ